', 113:'Investorcenter Uckermark', 116:'03332 538911', website:'Regionalmarke Uckermark'}; Regionalmarke UCKERMARK - Eine Region, eine Marke - Ochrona danych
Navigation

Polityka prywatności

Dziękujemy za okazanie zainteresowania naszą firmą. Ochrona danych jest szczególnie ważna dla zarządu ICU Investor Center Uckermark GmbH. Korzystanie ze stron internetowych ICU Investor Center Uckermark GmbH jest możliwe bez podawania danych osobowych, jednak jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług biznesowych za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, zazwyczaj uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane „GDPR”, „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych”oraz zgodnie z krajowymi przepisami o ochronie danych osobowych obowiązującymi ICU Investor Center Uckermark GmbH. Poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych osobowych, nasze przedsiębiorstwo pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane, za pomocą niniejszej deklaracji o ochronie danych, o przysługujących im prawach.

ICU Investor Center Uckermark GmbH jako administrator danych wdrożyło wiele środków technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednakże transmisja danych przez Internet może z zasady zawierać luki w zabezpieczeniach, a zatem nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przekazać nam swoje dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

 1. Definicje

Oświadczenie ICU Investor Center Uckermark GmbH o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez Dyrektywę Europejską i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) – RODO.

Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe dla wszystkich użytkowników, w tym dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy najpierw wyjaśnić zastosowaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych używamy między innymi następujących terminów:

 1. a) dane osobowe

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej ("osoby, której dane dotyczą"). Osoba fizyczna możliwa do zidentyfikowania to osoba, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub do co najmniej jednego czynnika charakterystycznego dla fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, umysłowej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tożsamości tej osoby fizycznej.

 1. b) Podmiot danych

Podmiotem danych jest każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 1. c) Przetwarzanie

Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych na danych osobowych lub zbiorach danych osobowych, niezależnie od tego, czy odbywa się to w sposób zautomatyzowany, czy też nie, takich jak zbieranie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie, odczytywanie, odzyskiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównania lub zestawiania, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 1. d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczeniem przetwarzania jest znakowanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

 1. e) Profilowanie

Profilowanie oznacza każdą formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny pewnych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów dotyczących wyników pracy tej osoby fizycznej, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji osobistych, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub ruchów.

 1. f) Pseudonimizacja

Pseudonimizacja jest przetwarzaniem danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym w celu zapewnienia, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

 1. f) administrator

Administratorem lub administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; w przypadku gdy cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub państwa członkowskiego, administrator lub szczególne kryteria jego wyznaczenia mogą być określane zgodnie z prawem Unii lub państwa członkowskiego.

 1. g) Przetwarzający

Przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

 1. h) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie.

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich w ramach konkretnego zlecenia dochodzeniowego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych, zgodnie z celami przetwarzania danych.

 1. j) Osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający dane oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, za które podmiot przetwarzający dane ponosi bezpośrednią odpowiedzialność.

 1. k) Zgoda

Zgoda oznacza każde świadome i jednoznaczne i dobrowolnie wyrażenie woli w formie oświadczenia lub innego jasnego aktu potwierdzającego, w którym osoba, której dane dotyczą, wyraża zgodę na przetwarzanie jej dotyczących ją danych osobowych.

 1. Nazwa i adres administratora danych

Administratorem danych dla celów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów związanych z ochroną danych jest:

ICU Investor Center Uckermark GmbH

Berliner Straße 52e

16303 Schwedt/Oder

Niemcy

Tel.: 03332 538990

E-Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa: www.regionalmarke-uckermark.de

 1. Polityka plików „cookies”

Strony internetowe ICU Investor Center Uckermark GmbH wykorzystują pliki cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Cookie ID, który jest unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się on z łańcucha znaków, poprzez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie został zapisany. Pozwala to na odróżnienie odwiedzanych stron internetowych i serwerów od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Specyficzna przeglądarka internetowa może być rozpoznawana i identyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Wykorzystując pliki cookies, ICU Investor Center Uckermark GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne usługi. Za pomocą plików cookie, informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane dla użytkownika. Pliki cookies pozwalają nam, rozpoznać użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik witryny internetowej, która korzysta z plików cookies, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ są one przejmowane przez witrynę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zablokować ustawienia cookies na naszej stronie internetowej poprzez odpowiednie ustawienie przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale zablokować ustawienia cookies. Ponadto pliki cookies, które zostały już ustawione, można w każdej chwili usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawianie plików cookies w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje na naszej strony internetowej mogą działać w pełni sprawnie.

 1. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa ICU Investor Center Uckermark GmbH gromadzi szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą lub system automatyczny odwiedzi stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Możemy rejestrować:

 • typy i wersje używanej przeglądarki,
 • system operacyjny używany przez system dostępu,
 • stronę internetową, z której następuje wejście na naszą stronę (tzw. odsyłacze),
 • podstrony, z których możliwy jest dostęp naszą stronę,
 • data i godzina dostępu do strony internetowej,
 • adres protokołu internetowego (adres IP),
 • dostawcę usług internetowych systemu dostępu
 • inne podobne dane i informacje wykorzystywane do celów bezpieczeństwa w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

ICU Investor Center Uckermark GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat osób, których dane dotyczą, przy wykorzystaniu tych ogólnych danych i informacji. Informacje te są niezbędne do:

 • prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej,
 • optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i reklamy dla niej,
 • zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej
 • dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do ścigania karnego w przypadku ataku cybernetycznego.

Z tego względu ICU Investor Center Uckermark GmbH analizuje anonimowo zebrane dane i informacje statystycznie, w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych naszej firmy oraz w celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa ICU Investor Center Uckermark GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, są przechowywane w celu przetwarzania lub skontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 1. Usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe podmiotu danych jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub w zakresie przewidzianym przez europejski organ ustawodawczy lub innych prawodawców w przepisach ustawowych lub wykonawczych, którym podlega administrator danych.

W przypadku ustania celu przechowywania danych lub upływu okresu przechowywania danych określonym przez prawodawcę europejskiego lub inny właściwy ustawodawcy, dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

Podmiotowi danych przysługują następujące prawa:

 1. a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy dotyczące go dane osobowe są przetwarzane, czy też nie.

 1. b) Prawo dostępu do danych

Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora w dowolnym czasie i nieodpłatnie dostępu do swoich danych osobowych oraz kopii tych informacji. Ponadto ma prawo do uzyskania następujących informacji:

 • o celach przetwarzania danych,
 • o kategoriach przetwarzanych danych osobowych,
 • o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
 • o przewidywanym okresie przez jaki dane osobowe będą przechowywane lub jeżeli nie jest to możliwe, o kryteriach wykorzystanych do określenia tego okresu
 • o prawach przysługujących podmiotowi danychi na mocy RODO
 • o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • w przypadku gdy dane osobowe nie są zbierane od podmiotu danych, o wszelkich dostępnych informacjach dotyczących ich źródła,
 • istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz przynajmniej w tych przypadkach, znaczących informacji na temat zastosowanej logiki, jak również znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania dla podmiotu danych,

Ponadto podmiot danych ma prawo do uzyskania informacji, czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z przekazywaniem danych.

 1. c) Prawo do sprostowania danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do uzyskania od administratora danych bez zbędnej zwłoki sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cele przetwarzania, podmiot danych ma prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego.

 1. d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Każdy użytkownik, którego dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo żądać od administratora danych niezwłocznego żądania usunięcia jego danych osobowych, pod warunkiem, że ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest konieczne:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • Użytkownik wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;
 • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;
 • dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu podlega Investor Center Uckermark GmbH;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
 1. e) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora danych ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, w następujących przypadkach:

 • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez podmiot danych
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a podmiot danych sprzeciwia się usunięciu danych osobowych i zamiast tego wnioskuje o ograniczenie ich wykorzystania;
 • Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one wymagane przez podmiot danych w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Podmiot danych sprzeciwił się przetwarzaniu jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do sprawdzenia, czy uzasadnione podstawy administratora danych są nadrzędne wobec podstaw prawnych podmiotu danych.
 1. f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do otrzymywania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane administratorowi danych, w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, korzystając ze swojego prawa do przenoszenia danych, podmiot danych ma prawo do tego, by dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne i jeżeli nie narusza to praw i wolności innych.

 1. g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Każdy podmiot danych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych w dowolnym momencie z powodów wynikających ze szczególnej sytuacji tej osoby. Dotyczy to również tworzenia profili w oparciu o te przepisy.

ICU Investor Center Uckermark GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że udowodnimy, że istnieją istotne podstawy do przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami osoby, której dane dotyczą, lub że przetwarzanie służy do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli ICU Investor Center Uckermark GmbH przetwarza dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych w celach marketingowych. Dotyczy to profilowania w zakresie, w jakim jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez ICU Investor Center Uckermark GmbH do celów marketingu bezpośredniego, ICU Investor Center Uckermark GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, ze względu na swoją szczególną sytuację, sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych przez ICU Investor Center Uckermark GmbH dla celów badań naukowych lub dla celów statystycznych, chyba że przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania realizowanego ze względu na interes publiczny.

 1. h) Prawo do cofnięcia zgody

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie jej danych osobowych.

Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z któregokolwiek z jego praw, może w każdej chwili skontaktować się z dowolnym pracownikiem administratora danych. Osoba, której dane dotyczą, może zgłaszać do administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych w zakresie korzystania i stosowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Administrator danych wprowadził na tej stronie internetowej komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych. Analiza stron internetowych polega na zbieraniu, gromadzeniu i analizie danych na temat zachowań odwiedzających strony internetowe. W ramach usługi analizy stron internetowych gromadzone są między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której dana osoba uzyskała dostęp do strony internetowej (tzw. odnośnik), do których podstron witryny internetowej uzyskano dostęp lub jak często i jak długo dana podstrona była przeglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Komponent Google Analytics jest obsługiwany jest przez Google Inc, 1600 Amfiteatr Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Więcej informacji oraz aktualną politykę prywatności Google można znaleźć na stronach https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html

Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/de_en/analytics/.

 1. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, pod warunkiem że nie są już potrzebne do realizacji lub rozpoczęcia realizacji umowy.

 1. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące przekazania danych osobowych; możliwe konsekwencje nieprzekazania takich danych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać również z przepisów umownych (np. informacje o partnerze umowy). W niektórych przypadkach zawarcie umowy może być konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą, przekaże nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której dane dotyczą, jest na przykład zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawiera z nią umowę. Nieprzekazanie danych osobowych skutkowałoby tym, że umowa z osobą, której dane dotyczą, nie mogłaby zostać zawarta. Przed przekazaniem swoich danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się z naszym administratorem danych osobowych. Nasz administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą, , czy przekazanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje nieprzekazania danych osobowych.

 1. Zautomatyzowany proces decyzyjny, profilowanie

Jako odpowiedzialna firma, nie podejmujemy automatycznych decyzji ani nie tworzymy profili.

PremiumPartner

Landkreis UCKERMARK

Sparkasse UCKERMARK

Tourismus Marketing UCKERMARK

Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft mbH